Všeobecné podmienky používania internetovej prezentácie na lokalite https://homebarista.sk

I. Úvod

  1. Prevádzkovateľom internetových stránok umiestnených na doméne homebarista.sk ako i príslušných doménach 3. úrovne (ďalej spoločne len „webové stránky homebarista.sk“) je obchodná spoločnosť Talianska káva s.r.o., IČO: 46 502 301, so sídlom Jelšová 1669/33, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č. 21470/S., emailová adresa: info@homebarista.sk (ďalej len ako  „prevádzkovateľ“).
  2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania webových stránok homebarista.sk upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi týchto stránok (ďalej jednotlivo len „používateľ“).
  3. Každý používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania webových stránok homebarista.sk. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webových stránok homebarista.sk potvrdzuje, že bol s týmito podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

II.Obsah a použitie webových stránok homebarista.sk

  1. Prístup k webovým stránkam homebarista.sk a ich používanie používateľom je bezplatné. Používateľ nesie náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na tieto stránky, teda náklady na prevádzku elektronického zariadenia, pomocou ktorého k stránkam pristupuje, a náklady na internetové pripojenie.
  2. Obsah webových stránok homebarista.sk je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil prevádzkovateľ (ďalej spoločne len „obsah“).
  3. Obsah je chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom, napríklad ak ide o použitie autorsky chránených diel pre súkromnú potrebu, pre účely citácie alebo na výchovno-vzdelávacie účely.
  4. Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií tvoriacich obsah webových stránok homebarista.sk zodpovedajú príslušní autori. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku uverejnenia alebo použitia neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych informácií tvoriacich obsah webových stránok homebarista.sk.
  5. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že obsah webových stránok homebarista.sk nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby alebo rozhodnutia prevádzkovateľa, ktorý si vyhradzuje právo na zneprístupnenie ním určenej časti obsahu.
  6. Kliknutím na niektoré odkazy na webových stránkach homebarista.sk môže dôjsť k opusteniu portálu a presmerovaniu používateľa na internetové stránky 3. osôb. Prepojené internetové stránky nie sú prevádzkovateľom kontrolované a prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej internetovej stránky, ani za škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku jeho presmerovania.